LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB - Political Consulting

Úvodní strana Cílové skupiny Náš ředitel Media Načasování Naše společnost Poradenství Sdělení Strategie Naše služby Média ve volební kampani

LCB - Political Consulting

Způsob využití                               

Volební kampaně nejsou reklamními kampaněmi. Když se reklamní agentura snaží přinést do vnímání a paměti spotřebitele nějaký

produkt, v principu užívá obrazové prostředky. Jestliže je produkt, například bankovní služby nebo luxusní automobily, určen mnoha

rozdílným a dobře informovaným spotřebitelům, bude pravděpodobně inzerován v tištěných médiích určených ekonomické elitě. V

reklamní kampani k produktu spotřebního zboží tvoří segmentace, sdělení a užití médií relativně jednoduchou rovnici.

Ve volební kampani se segmentace spotřebitelů-voličů nevztahuje tolik k jejich socioekonomickému postavení, jako k zájmu o politiku a

jejich politické informovanosti. Například politické chování členů stran z chudých poměrů je bližší chování univerzitně vzdělaných lidí

patřících ke kulturní elitě země, než chování sice chudých, ale politicky nezaujatých a neinformovaných voličů.

Užití médií v kampani se musí přizpůsobit zvykům v chování voličů. Tyto zvyky často neodpovídají zvykům uživatelů spotřebního zboží.

Na rozdíl od komerční reklamní kampaně, kde se začíná představením dosud málo známého produktu spotřebitelům, ve volební

kampani musíme začít s obnovou vztahů u těch spotřebitelů, kteří již náš produkt (kandidáta nebo stranu) znají a váží si ho. Proto jsou

na začátku kampaně nejvhodnějším způsobem komunikace vnitřní komunikační kanály strany.

Je známo, že kandidát, který chce vyhrát, musí začít svoji kampaň posilováním vztahů s čelními představiteli své strany. Jako generál,

který se před bitvou připravuje utužováním osobních vazeb se svými důstojníky. Je tomu tak nejen proto, že neexistuje efektivnější

prostředek politické komunikace než přímá interakce mezi kandidátem a voličem, ale proto, že vedení strany představuje faktor

znásobení hlasů. Je potřeba mít nejdříve kvalitativní růst hlasů, aby mohl přijít růst kvantitativní a nakonec i volební vítězství.

Upevnění hlasů a aktivizace a mobilizace vedoucích představitelů strany je zahajovací kolo kampaní. Pro tento účel je nejlepším

prostředkem ten nejpřímější. Osobní návštěva, telefonicý hovor, vlastnoruční dopis. Tyto techniky se v marketingu nazývají direct

marketingem.   

Média pro kvalitní volební kampaň   

Těmi, kteří znásobují hlasy a které je potřeba motivovat a získat na začátku kampaně, jsou řadoví členové a názoroví vůdci. Členové a

vedení strany se postarají o generování maximálního počtu hlasů. Názoroví vůdci mají ve svém společenském prostředí značný vliv a

prestiž. Obě skupiny přináší nové vazby a jsou faktory růstu hlasů. Čím vyšší tento faktor bude, tím lepší bude konečný výsledek. Přesná

logika a jednoduchá aritmetika.

Názoroví vůdci a členové strany mají jednu společnou vlastnost: zajímají se o politiku a jsou informovaní. Tyto skupiny čtou noviny. Proto

je na začátku kampaně potřeba užít tisk. Často a dobře.

Názoroví vůdci a čelní představitelé strany pak mají jinou společnou vlastnost: je jich málo. Díky tomu jsou vysoce efektivní v drahém a

nemasovém prostředku: mailingu. Proto musí kandidát těmto dvěma skupinám věnovat mnoho ze svého drahocenného času.

Tisk, mailing, přímý kontakt. Výsadní média pro začátek každé kampaně. Také je nutné se věnovat masám sympatizantů, těm, kteří se

identifikují s naší stranou a jestliže jde vše dobře, pro nás hlasují či dokonce nám pomohou v kampani. Tito lidé vidí našeho kandidáta

nebo stranu v dobrém světle. Navíc se velmi zajímají o politiku. Směřuje k nim komunikace prostřednictvím našich spřízněných médií.

Musíme je seznámit s naším programem v tištěných materiálech, brožurách, letácích apod. Během kampaně posilujeme jejich sympatie

a identitu k nám.

 

Dobývání znechucených: chutné menu argumentu a rozhlasu  olitický Marketing

Kampaň se rozvíjí, a tak musíme opustit pevnou půdu a musíme přistát u těch, kteří pochybují. Tzv. nerozhodnutí jsou rozhodčími celých voleb. Ale kteří to vlastně jsou a jakými prostředky je přesvědčujeme? Musíme vědět, že existují minimálně dvě skupiny nerozhodnutých. Ti, kteří o volbách vědí a rozhodují se mezi několika kandidáty, a ti, kteří se o politiku nezajímají, a tak až do dne voleb nevědí, koho budou volit. Těm prvním nabízíme přesvědčivé argumenty. Těm druhým image a emoce. Ty první přesvědčujeme politickými argumenty, ty druhé nepolitickou persuazí. Nejlepším argumentačním prostředkem pro ty, kteří často nečtou noviny, je rozhlas. V rozhlase prezentujeme naše nejlepší myšlenky a návrhy. Rozhlas neobtěžuje obrazy, a proto se argumenty, které se slyší, zapamatují. V dnešní době je vhodné posilovat kampaň představením kandidátovy agendy v rozhlasových pořadech. Je to dobrá investice kandidátova času a rozhlas je levný prostředek. Zvláště pokud nás pozvou do diskuzního nebo politického pořadu. Vzhledem k tomu, že se blíží den voleb, budou se stále více politicky aktivovat ti, kteří se o politiku téměř nezajímají a nemají příliš informací. Ti, kteří o svém hlase rozhodnou nejdříve, jsou ti, kteří se o politiku nejvíce zajímají. Ti, kteří se nezajímají, se rozhodnou jako poslední. Proto je důležité se věnovat názorovým vůdcům, stejně jako členům a vedení strany, na začátku kampaně. Proto je důležité věnovat se nerozhodnutým-informovaným uprostřed kampaně a nerozhodnutým-neinformovaným na jejím konci. Proto je také důležité začít kampaň se sdělením a argumentačními prostředky. Tisk, rozhlas, mailing. Protože ti, kteří se o politiku zajímají, „konzumují“ politické argumenty pro posílení svého rozhodnutí. Ale když se blíží konec kampaně, je nutné změnit typ sdělení a užití médií. Protože ty, které se nezajímají, nebudeme přesvědčovat politickými argumenty, ale nepolitickou persuazí. Budeme je přesvědčovat obrazy, emocemi, pocity, vytvářením dojmu vítězství.   

Jak získat voliče na konci kampaně

V kampani je zapotřebí stupňovat a skoro z týdne na týden měnit formát sdělení a užití médií. Je nutné přejít z politické persuaze a argumentů ze začátku kampaně k obrázkům a emocím na konci kampaně. Musíme být schopni stupňovat kampaň. V tisku se začíná s nejlepšími argumenty, pokračuje se představením našeho vládního programu, končí se s image kandidáta, sloganem a fotkami předpovídajícími vítězství. V rozhlase se začíná s argumenty a vládním programem. Pokračuje se s tématy kampaně, sloganem, reklamní znělkou. Takřka vždy se končí s reklamní znělkou, emocemi, dojmem vítězství, síly, nadšení. Prostě vším, co může rozhlas kromě argumentů přenést. Avšak konce kampaní mají své vlastní specifické prostředky: televizi a billboardy. Nerozhodnutí voliči často nevoli strany ani myšlenky, ale volí osoby. Je proto nutné personifikovat kampaň, zaměřit sdělení na osobu a image kandidáta. Velké billboardy dobře plní funkci, protože přenáší personifikaci a moc. Ale strategickou zbraní závěru kampaně je televize. Televize komunikuje obraz a emoce, což je pro nerozhodnuté voliče důležité k tomu, aby rozhodli, koho budou volit. Dobré zvládnutí televize je jedním z klíčů k vítězství ve volbách. V různých momentech kampaně plní televize jinou funkci. Na začátku slouží k detailnímu poznání kandidáta voliči. Uprostřed by měla dostat sdělení kampaně do vnímání voličů. Na konci slouží zejména k získaní takřka čtvrtiny všech voličů, tedy těch, co se o politiku nezajímají. V závěru kampaně je televize (či spoty na internetu) rozhodující a musí se na ni vynaložit velké množství finančních zdrojů. V závěru kampaně slouží televize pro personifikaci sdělení. Díky televizi je možné si zapamatovat obličeje, osoby, gesta, postoje. Nezapamatují se však argumenty ani program. Prostřednictvím televize je potřeba vytvořit dojem, že náš kandidát je nejlepší. Díky televizi či spotům jsou voliči, které politika nezajímá, „sváděni“ silnou osobností kandidáta, který mobilizuje mnoho lidí, je dynamický, je blízký obyčejným lidem. Volební kampaň není reklamní kampaní. Sdělení kampaně nemůže být stejné jako sdělení v běžné reklamě. Segmenty voličů nejsou segmenty ABCDE z komerčního marketingu. Média se v kampani používají specifickým způsobem, který odpovídá vlastnostem specifického zákazníka – voličů. Proto byly ve volebních kampaních vyvinuty speciální techniky práce, proto by kampaňoví specialisté neměli pracovat s reklamními agenturami, ale s těmi, které dokáží vytvořit specifické materiály potřebné pro specifickou strategii. Dobrou kampaň se podaří realizovat, když se vytvoří vhodné sdělení, které se umístí do středu zájmu voličů, u nichž má kandidát velkou důvěru. Když se sdělení nasměřuje ve správný čas správnému segmentu. Když se média užívají s nejvyšší efektivitou. To se stane, pokud je kampaň řízena specialistou, profesionálem, který skvěle zná celý proces volební kampaně. Nejlepší kandidáti, takoví, co znají dobře politiku, vědí, že ve volební kampani nemohou improvizovat. Ti nejlepší kandidáti se proto umí obklopit těmi nejlepšími spolupracovníky.   Dr. Luis Costa Bonino   Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBPolitické poradenství
Media

LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB Political Consulting

Site Menu Média ve volební kampani

Způsob využití                               

Volební kampaně nejsou reklamními kampaněmi. Když se reklamní

agentura snaží přinést do vnímání a paměti spotřebitele nějaký

produkt, v principu užívá obrazové prostředky. Jestliže je produkt,

například bankovní služby nebo luxusní automobily, určen mnoha

rozdílným a dobře informovaným spotřebitelům, bude

pravděpodobně inzerován v tištěných médiích určených ekonomické

elitě. V reklamní kampani k produktu spotřebního zboží tvoří

segmentace, sdělení a užití médií relativně jednoduchou rovnici.

Ve volební kampani se segmentace spotřebitelů-voličů nevztahuje

tolik k jejich socioekonomickému postavení, jako k zájmu o politiku a

jejich politické informovanosti. Například politické chování členů stran

z chudých poměrů je bližší chování univerzitně vzdělaných lidí

patřících ke kulturní elitě země, než chování sice chudých, ale politicky

nezaujatých a neinformovaných voličů.

Užití médií v kampani se musí přizpůsobit zvykům v chování voličů.

Tyto zvyky často neodpovídají zvykům uživatelů spotřebního zboží. Na

rozdíl od komerční reklamní kampaně, kde se začíná představením

dosud málo známého produktu spotřebitelům, ve volební kampani

musíme začít s obnovou vztahů u těch spotřebitelů, kteří již náš

produkt (kandidáta nebo stranu) znají a váží si ho. Proto jsou na

začátku kampaně nejvhodnějším způsobem komunikace vnitřní

komunikační kanály strany.

Je známo, že kandidát, který chce vyhrát, musí začít svoji kampaň

posilováním vztahů s čelními představiteli své strany. Jako generál,

který se před bitvou připravuje utužováním osobních vazeb se svými

důstojníky. Je tomu tak nejen proto, že neexistuje efektivnější

prostředek politické komunikace než přímá interakce mezi

kandidátem a voličem, ale proto, že vedení strany představuje faktor

znásobení hlasů. Je potřeba mít nejdříve kvalitativní růst hlasů, aby

mohl přijít růst kvantitativní a nakonec i volební vítězství.

Upevnění hlasů a aktivizace a mobilizace vedoucích představitelů

strany je zahajovací kolo kampaní. Pro tento účel je nejlepším

prostředkem ten nejpřímější. Osobní návštěva, telefonicý hovor,

vlastnoruční dopis. Tyto techniky se v marketingu nazývají direct

marketingem.   

Média pro kvalitní volební kampaň   

Těmi, kteří znásobují hlasy a které je potřeba motivovat a získat na

začátku kampaně, jsou řadoví členové a názoroví vůdci. Členové a

vedení strany se postarají o generování maximálního počtu hlasů.

Názoroví vůdci mají ve svém společenském prostředí značný vliv a

prestiž. Obě skupiny přináší nové vazby a jsou faktory růstu hlasů.

Čím vyšší tento faktor bude, tím lepší bude konečný výsledek. Přesná

logika a jednoduchá aritmetika.

Názoroví vůdci a členové strany mají jednu společnou vlastnost:

zajímají se o politiku a jsou informovaní. Tyto skupiny čtou noviny.

Proto je na začátku kampaně potřeba užít tisk. Často a dobře.

Názoroví vůdci a čelní představitelé strany pak mají jinou společnou

vlastnost: je jich málo. Díky tomu jsou vysoce efektivní v drahém a

nemasovém prostředku: mailingu. Proto musí kandidát těmto dvěma

skupinám věnovat mnoho ze svého drahocenného času.

Tisk, mailing, přímý kontakt. Výsadní média pro začátek každé

kampaně. Také je nutné se věnovat masám sympatizantů, těm, kteří

se identifikují s naší stranou a jestliže jde vše dobře, pro nás hlasují či

dokonce nám pomohou v kampani. Tito lidé vidí našeho kandidáta

nebo stranu v dobrém světle. Navíc se velmi zajímají o politiku.

Směřuje k nim komunikace prostřednictvím našich spřízněných médií.

Musíme je seznámit s naším programem v tištěných materiálech,

brožurách, letácích apod. Během kampaně posilujeme jejich sympatie

a identitu k nám.

 

Dobývání znechucených: chutné menu argumentu

a rozhlasu  olitický Marketing

Kampaň se rozvíjí, a tak musíme opustit pevnou půdu a musíme přistát u těch, kteří pochybují. Tzv. nerozhodnutí jsou rozhodčími celých voleb. Ale kteří to vlastně jsou a jakými prostředky je přesvědčujeme? Musíme vědět, že existují minimálně dvě skupiny nerozhodnutých. Ti, kteří o volbách vědí a rozhodují se mezi několika kandidáty, a ti, kteří se o politiku nezajímají, a tak až do dne voleb nevědí, koho budou volit. Těm prvním nabízíme přesvědčivé argumenty. Těm druhým image a emoce. Ty první přesvědčujeme politickými argumenty, ty druhé nepolitickou persuazí. Nejlepším argumentačním prostředkem pro ty, kteří často nečtou noviny, je rozhlas. V rozhlase prezentujeme naše nejlepší myšlenky a návrhy. Rozhlas neobtěžuje obrazy, a proto se argumenty, které se slyší, zapamatují. V dnešní době je vhodné posilovat kampaň představením kandidátovy agendy v rozhlasových pořadech. Je to dobrá investice kandidátova času a rozhlas je levný prostředek. Zvláště pokud nás pozvou do diskuzního nebo politického pořadu. Vzhledem k tomu, že se blíží den voleb, budou se stále více politicky aktivovat ti, kteří se o politiku téměř nezajímají a nemají příliš informací. Ti, kteří o svém hlase rozhodnou nejdříve, jsou ti, kteří se o politiku nejvíce zajímají. Ti, kteří se nezajímají, se rozhodnou jako poslední. Proto je důležité se věnovat názorovým vůdcům, stejně jako členům a vedení strany, na začátku kampaně. Proto je důležité věnovat se nerozhodnutým- informovaným uprostřed kampaně a nerozhodnutým-neinformovaným na jejím konci. Proto je také důležité začít kampaň se sdělením a argumentačními prostředky. Tisk, rozhlas, mailing. Protože ti, kteří se o politiku zajímají, „konzumují“ politické argumenty pro posílení svého rozhodnutí. Ale když se blíží konec kampaně, je nutné změnit typ sdělení a užití médií. Protože ty, které se nezajímají, nebudeme přesvědčovat politickými argumenty, ale nepolitickou persuazí. Budeme je přesvědčovat obrazy, emocemi, pocity, vytvářením dojmu vítězství.   

Jak získat voliče na konci kampaně

V kampani je zapotřebí stupňovat a skoro z týdne na týden měnit formát sdělení a užití médií. Je nutné přejít z politické persuaze a argumentů ze začátku kampaně k obrázkům a emocím na konci kampaně. Musíme být schopni stupňovat kampaň. V tisku se začíná s nejlepšími argumenty, pokračuje se představením našeho vládního programu, končí se s image kandidáta, sloganem a fotkami předpovídajícími vítězství. V rozhlase se začíná s argumenty a vládním programem. Pokračuje se s tématy kampaně, sloganem, reklamní znělkou. Takřka vždy se končí s reklamní znělkou, emocemi, dojmem vítězství, síly, nadšení. Prostě vším, co může rozhlas kromě argumentů přenést. Avšak konce kampaní mají své vlastní specifické prostředky: televizi a billboardy. Nerozhodnutí voliči často nevoli strany ani myšlenky, ale volí osoby. Je proto nutné personifikovat kampaň, zaměřit sdělení na osobu a image kandidáta. Velké billboardy dobře plní funkci, protože přenáší personifikaci a moc. Ale strategickou zbraní závěru kampaně je televize. Televize komunikuje obraz a emoce, což je pro nerozhodnuté voliče důležité k tomu, aby rozhodli, koho budou volit. Dobré zvládnutí televize je jedním z klíčů k vítězství ve volbách. V různých momentech kampaně plní televize jinou funkci. Na začátku slouží k detailnímu poznání kandidáta voliči. Uprostřed by měla dostat sdělení kampaně do vnímání voličů. Na konci slouží zejména k získaní takřka čtvrtiny všech voličů, tedy těch, co se o politiku nezajímají. V závěru kampaně je televize (či spoty na internetu) rozhodující a musí se na ni vynaložit velké množství finančních zdrojů. V závěru kampaně slouží televize pro personifikaci sdělení. Díky televizi je možné si zapamatovat obličeje, osoby, gesta, postoje. Nezapamatují se však argumenty ani program. Prostřednictvím televize je potřeba vytvořit dojem, že náš kandidát je nejlepší. Díky televizi či spotům jsou voliči, které politika nezajímá, „sváděni“ silnou osobností kandidáta, který mobilizuje mnoho lidí, je dynamický, je blízký obyčejným lidem. Volební kampaň není reklamní kampaní. Sdělení kampaně nemůže být stejné jako sdělení v běžné reklamě. Segmenty voličů nejsou segmenty ABCDE z komerčního marketingu. Média se v kampani používají specifickým způsobem, který odpovídá vlastnostem specifického zákazníka – voličů. Proto byly ve volebních kampaních vyvinuty speciální techniky práce, proto by kampaňoví specialisté neměli pracovat s reklamními agenturami, ale s těmi, které dokáží vytvořit specifické materiály potřebné pro specifickou strategii. Dobrou kampaň se podaří realizovat, když se vytvoří vhodné sdělení, které se umístí do středu zájmu voličů, u nichž má kandidát velkou důvěru. Když se sdělení nasměřuje ve správný čas správnému segmentu. Když se média užívají s nejvyšší efektivitou. To se stane, pokud je kampaň řízena specialistou, profesionálem, který skvěle zná celý proces volební kampaně. Nejlepší kandidáti, takoví, co znají dobře politiku, vědí, že ve volební kampani nemohou improvizovat. Ti nejlepší kandidáti se proto umí obklopit těmi nejlepšími spolupracovníky.   Dr. Luis Costa Bonino   Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBpolitické poradenství